میل لنگ

شفت میل لنگ یک درونی کلیدی است  بخشی از موتور دیزل و قدرت فناوری اطلاعات تاثیر مستقیمی بر زندگی موتور دارد. دقت شفت میل لنگ، که بخش حیاتی مطبوعات است، بسیار مورد نیاز بوده است.

زبان دیگری انتخاب کنید
زبان فعلی:فارسی